Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved køb af  byggematerialer fra Scanoton (»sælger«).

Endvidere finder AB 92 – med undtagelse af §§ 6, 7, 12, 22 stk. 2 og 3, 26, 27 stk. 3, 28, 29, 36 stk. 3, 37, 38 og 39 – anvendelse som udfyldende regler.

Pris og leverance
Prisen for det bestilte er den på leveringsdagen gældende dagspris i henhold til sælgers gældende prisliste, medmindre der skriftligt er aftalt fast pris.
Tilbud er gældende i 3 måneder fra tilbudsdato, medmindre andet fremgår af tilbuddet.
Leverancen omfatter kun de i tilbud eller ordrebekræftelse udtrykkeligt anførte.

Levering

Levering anses aftalt ab sælgers plads, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.
Leveringsstedet er en af køber anvist plads. Leveringsstedet skal være tilgængeligt ad kørefast vej.
Sælger drager omsorg for afsendelsen og vælger forsendelsesmåden. Forsendelsen foregår for kundens regning og risiko herunder risiko for varens hændelige undergang.
Er der aftalt levering efterhånden, skal sælger foretage den enkelte levering 5 arbejdsdage efter købers skriftlige anmodning herom.
Ubeskadigede leverancer i hele paller tages retur og faktureres til dagsprisen minus 40%. Skal sælger afhente de returnerede varer, debiteres transporten. Risikoen for beskadigelser overgår til sælger ved leverancens fremkomst til sælgers plads.

Betaling
Sælgers betalingsbetingelser er ”netto kontant”. Forfaldsdagen er således den dag, faktura er kommet frem til køber.
Der påløber renter fra forfaldsdagen, med en rentesats svarende til den efter Renteloven gældende.

Forsinkelse
Har køber ikke anvist kørefast vej, kan manglende rettidig levering ikke anses for forsinkelse.
Sælger har ret til tidsfristforlængelse i de tilfælde, der fremgår af AB 92 § 24.
Hvis forsinkelsen skyldes købers forhold, har sælger ret til erstatning eller godtgørelse i overensstemmelse med AB 92 § 27stk 1 og 2.
Køber skal straks reklamere overfor sælger, såfremt han ønsker at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Reklamation skal entydigt
identificere leverancen.
Sælgers erstatningsansvar i tilfælde af forsinkelse er begrænset til 0,2% af den aftalte købesum pr. arbejdsdag som forsinkelsen består,
dog højest kr. 1.000 pr. arbejdsdag. Det samlede beløb kan ikke overstige 5% af den aftalte købesum.

Mangler
Det påhviler køber straks ved leveringen at foretage en grundig undersøgelse af, om leverancen stemmer overens med det aftalte.
Køber er forpligtet til uopholdeligt og senest 5 dage efter modtagelsen at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstaterede ved den foreskrevne undersøgelse.
De produkter, over hvilke der reklameres, må ikke anvendes af køber, forinden sælger og køber har opnået enighed om, hvorvidt der foreligger en mangel og i givet fald, hvorledes der skal forholdes i den anledning.
Mangler, der kun vedrører mindre end 5 % af den samlede leverance giver ikke køber misligholdelsesbeføjelser.
Farvenuancer i teglprodukter betragtes ikke som mangler.
Sælger er ansvarlig i 5 år efter levering af det byggeri, hvori det leverede indgår, dog højest 6 år fra leveringen til bestilleren alt i overensstemmelse med AB 92 § 10 stk. 4.
Købers medkontrahent kan gøre krav gældende mod Leverandøren i overensstemmelse med AB 92
§ 10 stk. 4, 3. pkt.
Sælgers eventualkrav på køber kan i så tilfælde bringes i modregning overfor købers medkontrahent, uanset dette ikke
måtte være bindende fastslået.
Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som er en følge af mangler ved det leverede, jf. AB 92 §35 stk. 2.

Ansvar i øvrigt
Sælger yder ikke rådgivning, og kan ikke gøres ansvarlig for skader på det leverede, der er forårsaget af tilsidesættelse af dennes anvisninger samt de til enhver tid gældende almindelige normer og anvisninger, herunder montagevejledning, tilgængelig på sælgers hjemmeside.
Sælger kan ikke gøres ansvarlig for skader på byggeriet som følge af forkert anvendelse af det leverede.
Sælger er ikke ansvarlig for skader på vej, fortov eller lignende ved levering.
Sælger dækker udelukkende skader, der direkte kan henføres til det leverede.
Sælger hæfter ikke for skader, som køber selv kan forsikre sig imod, samt i øvrigt driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.
Sælger er alene ansvarlig for skade forvoldt af den af denne leverede ydelse, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl begået af sælger.
Denne er dog i intet tilfælde ansvarlig for indirekte skader og tab såsom driftstab, tidstab, avancetab eller lignende samt for skade
på løsøre eller fast ejendom.
Enhver skade skal omgående anmeldes til sælger.

Købers misligholdelse
Overholder Køberen ikke betalingsbetingelserne for en eller flere leverancer, eller misligholder Køberen på anden måde leveringsaftalen, herunder standser sine betalinger, har Leverandøren ud over sine øvrige misligholdelsesbeføjelser ret til øjeblikkeligt at standse yderligere leverancer. Sælgers tilgodehavende hos køber forfalder samtidig straks til betaling.

Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af betalingen for sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende øvrige leverancer.
Sådan tilbageholdelse anses væsentlig misligholdelse af enhver aftale mellem parterne.

Købeloven
Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt ved særskilt
aftale parterne imellem eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser, herunder AB 92.

Tvister
Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelse er endelig. AB 92 §§ 45-47
gælder tilsvarende.

Er der noget du er i tvivl om ?